Retreat

voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Door het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De betaling dient uiterlijk 6 weken voor het retreat gedaan te worden. Bij niet tijdige betaling heeft By Linsey Retreats het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van de betaling en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 5. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten.
  Voor een meerdaagse retreat:
  – Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 6. Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan By Linsey Retreats zijn doorgegeven.
 7. By Linsey Retreats heeft het recht een cursus of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door By Linsey Retreats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 AANSPRAKELIJKHEID

 1. By Linsey Retreats zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats.
 2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. By Linsey Retreats is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

By Linsey Retreats heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. By Linsey retreats zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de retreat per e-mail over ingelicht.

HUISREGELS

 1. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling vinden wij belangijk. By Linsey Retreats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 2. By Linsey Retreats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 3. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of By Linsey Retreats niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 4. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van By Linsey Retreats.
 5. Tijdens de retreat kunnen foto’s en/of beeldmateriaal worden gemaakt. Je krijgt na afloop van de retreat toegang tot deze foto’s. By Linsey Retreats kan deze foto’s ook gebruiken voor promotionele doeleinden. Wil je liever niet in beeld? Geef dit dan aan ons door, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.